Miljøprofil

Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter

(Text in english will follow after text in Norwegian).

Verdens mest utbredte klassifiseringssystem for bærekraftige bygg heter BREEAM. BREEAM-NOR er en norsktilpasset utgave av dette systemet. Du kan lese mer om hva disse kryptiske bokstavene betyr og hva klassifiseringsmetoden innebærer på www.ngbc.no

 

Fornebu S har oppnådd den høyest mulige klassifiseringen i dette systemet, nemlig BREEAM-NOR Outstanding. Det er det ingen andre kjøpsentere i verden som klart før oss! Derfor kaller vi oss verdens mest miljøvennlige kjøpesenter.

 

For KLP er samfunnsansvar og bærekraft viktige plattformer. Å ta miljøhensyn er derfor helt naturlig. Det er også god økonomi både fordi «strømregninga blir lavere» og de som jobber i bygget blir mer produktive og har det bedre på jobb fordi inneklimaet i bygget er godt. En BREEAM sertifisering er et synlig bevis på byggets energi- og miljøkvaliteter.

OSLO 20141125Foto av Fornebu senterFoto: nyebilder.no

«Harde fakta»

Det er KLP Eiendom som eier bygget, og som har ansvar for den daglige driften. KLP Eiendom er et datterselskap av KLP, altså Kommunal Landspensjonskasse. Kjøpesenteret åpnet oktober 2014, og det er Skanska som har vært totalentreprenør. Arkitekter har vært AMB Arkitekter og landskapsarkitekter har vært Bjørbekk & Lindheim. Prosjektet har fått 9 millioner kroner i støtte fra Enova for å løfte prosjektet fra lavenergi til passivhusnivå.

 

Oppvarmet areal (BRA) Butikkareal og handlegater ca 24.000 m2
Totalt areal 65.000 m2 (butikk/handelsareal, varemottak og tekniske rom, parkering)
Utvendig torgareal 30.000 m2
Beregnet strømforbruk 50,1 kWh/m2 (iht NS 3031)
Beregnet levert energi til bygningen 101 kWh/m2 (iht NS 3031)
Beregnet direkte bruk av fossil energi 0
Beregnet produksjon av fornybar energi Solenergi ca 146.000 KWh/år
Energiklasse A og passivhus
Beregnet vannforbruk 1,46 m3/person/år
Antall leietakere Over 80 butikker og restauranter
Miljøklassifisering BREEAM Outstanding
Miljøledelse ISO 14001 (KLP Eiendom AS)

 

 Summen av mange tiltak

Det er summen av mange tiltak som gjør dette bygget unikt. Miljøhensyn har vært tatt helt fra man begynte å planlegge, gjennom hele byggetiden og videreføres i fasen hvor bygget er i normal drift. I BREEAM klassifiseringen samler man poeng innenfor 9 ulike områder; energi, helse og inneklima, ledelse, materialer, transport, arealbruk og økologi, forurensning, avfall og vann. Fornebu S har scoret høyt i alle disse kategoriene. Det er for eksempel bare brukt dokumentert lavemitterende overflatematerialer (gulv, vegger, himling og fugemasser). Det vil si at materialene avgir lite kjemiske stoffer til inneluft, og er derfor med på å gi et godt inneklima i bygget.

Videre er mer enn 80 % av alle materialer kjøpt fra leverandører som jobber systematisk med å begrense belastningen de påfører miljøet, det vil si at de har egne miljøledelsessystemer (ISO 14001).

Det er også tilrettelagt for at ansatte og besøkende kan sykle og reise kollektivt til og fra Fornebu S. Her finnes mange sykkelstativer og flotte garderobefasiliteter, samt skjermer med sanntidsinformasjon om bussenes rutetider. Bussene stopper rett på utsiden av hovedinngangen.

I 2020 håper vi at vi også har en t-bane stasjon som nærmeste nabo.

OSLO 20141125Foto av Fornebu senterFoto: nyebilder.no

40 % mindre energi enn forskriftene krever

Bygget er et passivhus. Det vil si at bygget trenger lite energi til oppvarming. For å oppnå dette har bl.a. vegger og særlig tak et tykt isolasjonslag, og man har vært nøye under bygging med å få bygget tett.

Belysning i bygget er av typen LED, og da slår man to fluer i en smekk. LED lys bruker lite energi, og de avgir lite varme slik at man reduserer behovet for energi til kjøling i den varme årstiden. Energi til oppvarming og kjøling kommer fra fjernvarme/fjernkjøleanlegg som henter energi fra Oslofjorden, samt at man gjenbruker varmen som produseres i bygget av f.eks. kjølediskene hos Meny. På taket har vi en av Norges største solcelleparker som dekker et område på ca 1600 m2.

OSLO 20141125Foto av Fornebu senterFoto: nyebilder.no

Lavkarbonbetong og mye tre gir mindre klimagassutslipp

Lavkarbonbetong betyr at en del av sementklinken er erstattet med flygeaske som er et avfallsprodukt fra forbrenning av kull. På den måten brukes det mindre energi til å produsere sementen, noe som gir reduserte utslipp av CO2. Så godt som all den plasstøpte betongen på Fornebu S er av lavkarbontypen. Produksjon av tremateriale som brukes i bygg krever relativt lite energi. Dette er hovedgrunnen til at tre er et «klimavennlig» materiale.

OSLO 20141125Foto av Fornebu senterFoto: nyebilder.no

Grønt tak er godt for det biologiske mangfoldet

Det grønne taket over den ene delen av kjøpesenteret er ikke bare vakkert å se på for de som bor i leilighetene på taket, det fungerer som en grønn korridor i landskapet. Vegetasjonen er en gjenskaping av den naturtypen som er naturlig her ute på Fornebulandet, og som i nasjonal sammenheng er sjelden. Den kalles «kalktørreng» og noen av signalartene er gule og rosa bergknapparter.

Det ble sommeren 2013 samlet inn frø fra lokale gress- og blomsterplanter på Fornebulandet og omkringliggende øyer i Oslofjorden. Disse er dyrket opp og utgjør en stor del av de 84 ulike plantearter som ble plantet på taket. Et mangfold av planter gir også et mangfold av insekter og småfugler!

 

OSLO 20141125Foto av Fornebu senterFoto: nyebilder.no

Lær mer

På våre Miljøsøyler inne på senteret (en i hvert atrium) kan du lese mer om energi- og miljøkvalitetene på Fornebu S. Vi har også mange andre muligheter for å lære om miljø her ute… les mer her..

 


 

IN ENGLISH

The World’s most sustainable shopping center

The world’s most widely used classification system for sustainable buildings called BREEAM. BREEAM-NOR is a Norwegian modified version of this system. You can read more about what these cryptic letters mean and what classification method involves the www.ngbc.no

Fornebu S has achieved the highest possible classification in this system, namely BREEAM NOR Outstanding. There is no other shopping centers in the world that have achieves this before us! Therefore, we can call ourselves the world’s environmentally friendly shopping center.

Social responsibility and sustainability are two very important platforms to KLP. It is therefore very natural to make environmental considerations. It is not just good economics just because the «electric bill is lower» and the people that work here are more productive, they also have a better indoor air quality. A BREEAM certification is a visible proof of the buildings energy- and sustainable qualities.

«Hard facts»

KLP Eiendom is owner of the building and is responsible for and of the daily operations. KLP Eiendom is a subsidiary of KLP, i.e. Kommunal Landspensjonskasse (Municipal Landspensjonskasse). The shopping Center opened in October 2014. Skanska was the main contracter of Fornebu S as a total. The architects are AMB Arkitekter and the landscaping architecs have been Bjørbekk & Lindheim. The project has received NOK 9 million in financial support from Enova to lift the project from low energy to passive house level.

 

Heated area (BRA) Shop area and shopping «streets» ca 24.000 m2
Total area 65.000 m2 (shop/trade area, goods receipt and technical rooms, parking)
Exterior square area 30.000 m2
Estimated power consuption 50,1 kWh/m2 (iht NS 3031)
Estimated delivered energy to the building 101 kWh/m2 (iht NS 3031)
Estimated direct usage of fossil energy 0
Estimated production av renewable energy Solar energy ca 146.000 KWh/year
Energy class A and passive house
Estimated water consumption 1,46 m3/person/year
Number of tennants Over 80 shops and restaurants
Environmental classification BREEAM Outstanding
Environmental management ISO 14001 (KLP Eiendom AS)

 

The sum of many initiatives

The sum of many initiatives that makes this building unique, from the very beginning, there has been environmental considerations to make. From the early stages of the planning process, and through to the building period and continued into the phase of the day-to-day operations as a shopping center. To accomplish the BREEAM classification one collects point within nine different areas: energy, health and indoor air quality, leadership, materials, transport, land use and ecology, pollution, waste and water. Fornebu S has high scores in all these categories. It is for example only using documented low emitting surface materials (floors, walls, ceilings and sealants). I.e. the materials release little chemical substances to the indoor air, and therefore contributing to a good indoor air quality in the building.

Furthermore, more that 80% of all materials purchased from suppliers who work systematically to limit the stress they cause to the environment, i.e. they have their own environmental management systems (ISO 14001).

It is located so that employees and visitors can bicycle and use public transportation to and from Fornebu S. Here you will find many bike racks and wonderful wardrobe facilities for the employees, also screens with real-time information about the busses’ timetables. Buses stop right in front of the main entrance.

In 2020, vi hope and assume that there will be a metro station as our nearest neighbour.

40% less energy than the regulations require.

The building is a passive-house. That means that the building does not acquire little energy for heating. Among others, the walls and especially the roof have a thick insulation layer to achieve this. During the building process there has been a keen and observant attentiveness to getting the building air- and heat-tight.

The lighting in the building is LED, which easily “catches two birds with one stone”. LED lighting are highly energy efficient, emits little heat, which in the warmer seasons reduces the need for cooling energy during the warmer seasons. The energy for heating comes from district heating/ cooling system that draws energy from the Oslo fjord, and in addition to that we recycle the heat that the building produces from for example the coolers/fridges used in the grocery store, Meny. On the roof of Fornebu S we have one of Norway’s largest solar cellular parks, which covers an area of ab. 1600 m2.

Low carbon concrete and wood materials works give less greenhouse gas emissions.

Low carbon concrete means that parts of the cement mass is replaced with “fly-ashes”, which is a waste product from combustion of coal. This again decreases energy conception in the production of the cement, which decreases the emissions of CO2. Virtually all the cement foundry at Fornebu S is of the low carbon cement type. The production of the wood materials which is used in and on the buildings that make Fornebu S demand relatively little energy in their production. That is the main reason that the wood materials are environmentally friendly.

A green roof is good for the biological diversity.

The green roof that covers the one side of the shopping center, is not just beautiful to look at for the apartments on the other side of the roof, it also functions as a “green corridor” to the landscape at Fornebu. The vegetation is a recreation of the type of nature, which is natural here at the Fornebu landscape, which also in a nation context, is quite rare. It is called “kalktørreng” (lime dry-terrine) and some of the signal-species are the yellow and pink stonecrop species.

During the summer of 2013 we collected seeds from local grass- and flowering plants at the Fornebu landscape and surrounding islands in the Oslo fjord. These have been grown and constitute a large part of the 84% different plant species on the roof. A diversity of plants also gives a diversity of insects and small birds!

Learn more

Our environmentally pillars inside the shopping center (one in each of the atriums) give you more information about the energy-, sustainable- and environment qualities that is at Fornebu S. For even more information on the environment and sustainability, read more here…