OSLO 20141125Foto av Fornebu senterFoto: nyebilder.no

Energi- og miljøinformasjon finnes på senterets Miljøsøyler.

Vi er veldig stolte av det flotte kjøpesenteret vårt og den høye miljøklassifiseringen bygget har fått. Vi vil gjerne fortelle deg hva BREEAM Outstanding betyr og hvordan vi har oppnådd denne klassifiseringen. Besøk derfor gjerne våre informasjonssøyler i Store og Lille Atrium som vi kaller for «Miljøsøylene».

På Miljøsøylene finner du masse informasjon om hvilke energi- og miljøtiltak som er gjort på Fornebu S, du kan spille morsomme spill og du kan se «timelapse» film av byggeprosessen

IMG_4337

Spill på senterets miljøsøyler.

I Miljøløype-spillet får du spørsmål om forskjellige energi- og miljøtemaer knyttet til senteret vårt. Noen svar finner du ved å undersøke selv, noe kan du kanskje fra før og noen må du kanskje lese deg frem til på Miljøsøylene. Du spiller Miljøløypa ved hjelp av smartelefonen din.

For de aller minste finnes har vi Miljøjakten, et spill i papirutgave som du finner ved Miljøsøylen i Lille Atrium.

Dessuten har vi laget noen litt annerledes oppgaver for dere som går på barne- og ungdomsskolen. Oppgavene handler også om ulike miljøtemaer, og passer fint å gjøre som en del av naturfagsundervisningen på skolen. Fortell læreren din om disse!

Oppgavene finner du nedenfor som en pdf som er grei å printe ut, sammen med en oversikt over spennende filmer dere kan se som også belyser viktige miljøtemaer.

Ønsker klassen din å komme på et besøk til oss, enten for å gjøre noen av oppgavene på senteret eller for å få en «miljø-omvisning», så ta kontakt med vår driftssjef; Vemund.Frederichsen@klp.no

Skattejakt

For de aller minste er det lagt opp til ordentlig skattejakt gjennom senteret.

FORNEBU S SAMARBEIDER MED MILJØAGENTENE!

Miljøagentene skal starte lokallag på Fornebu slik at miljøinteresserte barn kan samles for å ta vare på naturen og klima, og arrangementet er et ledd i å samle potensielle miljøagenter.

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorden og menneskene som bor på den. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at vi skal bli bedre til å ta vare på jordkloden vår. Alle miljøagenter har rett til å si ifra. Hvis alle gjør litt hver dag, kan vi få til mye sammen! På Fornebu kan miljøagenter blant annet være med på redesign-verksted og gjennomføring av Miljøløypen.

Her kan du bli medlem i Miljøagentene:

http://miljoagentene.no/bli-miljoagent/

 

 

 

Miljøagentene

20120604 - Miljøagentene. Foto: Torbjørn Grønning / Miljøagentene


Learn about the environment and sustainability at Fornebu S

We are very proud of our wonderful shopping center and the environmental classification the building has received. We would like to tell you about what BREEAM Outstanding means and how we have achieved this accolade. So feel free to visit our information pillars in the large and little atrium, which we call “Miljøsøylene” (Environmental Pillars). These pillars give you loads of information on what energy- and environmental measures that have been taken at Fornebu S. Here, at the pillars you can play fun games and a time lapse film of the building process.

We have established an Environmental-Trail with its own game where there are questions about different energy- and environmental themes related to our shopping center. Some answers you will find in your own research, some things you might already know and some answers you will find by reading the information on the Environmental pillars. You can play the Environmental-Trail via your smart-phone.

For our youngest patrons we have the “Environment-Hunt”, a game in a paper edition, which you will find in a holder on the environmental pillars. Furthermore we have created some assignments/tasks especially made for primary- and secondary school students. These tasks also focus on different environment themes, and are good assignments to include in the nature science subjects at school. Tell your teacher about this!

Below, you will find the questions and assignments in a PDF, which is easy to print out. This also includes a overview of interesting film that enlights important environmental themes and subjects.

If your class wishes to visit, either to do some of the task/assignments at Fornebu S or get an “Environmental- Tour” , please contact our Operations Manager, Mr. Geir Teigo, geir.teigo@klp.no

FORNEBU S COLLABORATES WITH THE WORLDS LARGEST ENVIRONMENTAL ORGANIZATION IN THE WORLD FOR CHILDREN, MILJØAGENTENE (The Environmental Agents)!

Miljøagentene are establishing a local branch at Fornebu S, so that children that are interested in a more sustainable environment can meet to take better care of nature, the climate and also recruit other agents for a better environment. The “Miljøagentene”-agents want a cleaner environment and a secure future for the earth and the people that live here. All Norwegian children can become a “Miljøagent” –agent, and work together to take better care of our earth. All “Miljøagent”-agent have the right to speak out. If everybody does a little every day, then we can achieve a lot together! At Fornebu any “Miljøagent”-agent can join in redesign-workshops and complete the Envirnmental-Trail.

Here you can become a member of Miljøagentene:

http://miljoagentene.no/bli-miljoagent/